2019-04-12

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu  danych  osobowych w Inspekcji  Weterynaryjnej Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

przekazujemy następujące informacje:
 

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim,

dane kontaktowe: e-mail:sepolno.piw@wetgiw.gov.pl; nr tel. +48 52 388 12 25
dane adresowe: ul. Tadeusza Kościuszki 17, 89-400 Sępólno Krajeńskie 

 

2.       W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH , którego funkcję pełni KATARZYNA HYPSZER, w następujący sposób:

drogą elektroniczną: iod@sepolno.piwet.org

pisemnie pod adresem: ul. Tadeusza Kościuszki 17, 89-400 Sępólno Krajeńskie

 

3.       Dane osobowe będą przetwarzane w Inspekcji  Weterynaryjnej Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim

a.       w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postepowań nadzorczych i kontrolnych- w zakresie nadzoru, kontroli lub innych nałożonych na Administratora  zadań ustawowych (art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO), w szczególności na podstawie:ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842 z późn. zm.;), ustawyz dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r. poz. 242), ustawyz dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149), ustawyz dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 z. poz. 1539); ustawyz dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546); ustawyz dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856); ustawyz dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 266); ustawyz dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134); ustawyz dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2015 r. poz. 519); ustawyz dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 424); ustawyz 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2017 r. poz. 453); ustawyz dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 806); ustawyz dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142) ;ustawyz dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2017 r. poz. 278); ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482 i 829 z póź.zm.); ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz.1257 z póź.zm.);ustawyz dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; ustawyz dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; ustawyz dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach; innych ustawach szczególnych i aktach wykonawczych regulujących działalność Inspekcji Weterynaryjnej;

b.       w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umów na dostawy, usługi i roboty budowlane Inspektoratu, umów zawieranych z oferentami,
a także w związku z udzielaniem zamówień publicznychoraz danych osób znajdujących się w obszarze objętym monitoringiem wizyjnym w siedzibach Inspektoratu
  - w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której  dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO), w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze i dochodzenia lub obrony przed roszczeniami(art. 6 ust. 1 c RODO)m.in. na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 , poz. 1579), ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2017 poz. 624), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 poz. 729), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,  i innych ustaw szczególnych i aktów wykonawczych regulujących działalność Inspekcji Weterynaryjnej;

c.        w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z rekrutacją kandydatów do pracy, pracowników Inspektoratu- w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której  dane dotyczą przed zawarciem umowy(art. 6 ust. 1 b RODO)oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami(art. 6 ust. 1 c RODO)m.in. na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1889, z późn. Zm.) 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawa z dnia  5 sierpnia 2010  r. o ochronie informacji niejawnych, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842 z późn. zm.;),  i innych ustaw szczególnych i aktów wykonawczych regulujących działalność Inspekcji Weterynaryjnej;

d.       w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody 
w zakresie i celu określonym w treści zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

4.       Pani/Pana dane są pozyskiwane:

a.       ze źródeł publicznie dostępnych;

b.       z rejestrów/wykazów prowadzonych w ramach realizacji ustawowych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii;

c.       bezpośrednio od Pani/Pana w ramach komunikacji z pracownikami urzędu w związku z realizacją statutowych i ustawowych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

5.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a.       organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (m.in. Policja, ARiMR, Główny i Wojewódzki Inspektorat Weterynarii);

b.       lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania określonych czynności i osoby nie będące lekarzami weterynarii, wyznaczone do wykonywania czynności o charakterze pomocniczym upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania obowiązków na rzecz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii;

c.       podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną, prawną, doradczą
i techniczną na rzecz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

 

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 

7.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a.       dostępu  - uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane oso­bowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujaw­nione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żąda­nia sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługu­jących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwa­rzania (art. 15 RODO);

b.       do otrzymania kopii danych   - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

c.       do sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie­prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

d.       do usunięcia danych  - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów prze­twarzania lub były przetwarzane niezgodnie z prawem lub osoba której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której oparte było przetwarzanie (art. 17 RODO);

e.       do ograniczenia przetwarzania  - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

a.osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b.przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

c.administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d.osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwier­dzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wo­bec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

f.        do przenoszenia danych - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym for­macie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które do­starczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

g.       do sprzeciwu  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w praw­nie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytu­acją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania da­nych w tych celach (art. 21 RODO)

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontakto­wać się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 

8.       W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 

9.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niemożliwe będzie zrealizowanie zadania ustawowego, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub nie będzie możliwe zawarcie umowy.
 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się